Espècies procedents del calador Mediterrani – Reglamentació europea, nacional i autonòmica

(font: Generalitat de Catalunya / Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural / Direcció General de Pesca i Afers Marítims)

MÈTODES de MESURA

A: de la punta del morro al final de l'aleta caudal
B: de la punta del maxil.lar inferior al radi més curt de l'aleta caudal
C: del cantell posterior de l'òrbita de l'ull al final del cefalotòrax (longitud cefalotòrax)
D: de la punta del rostre al final del tèlson (longitud total)
E: diàmetre major
F: cargol de punxes - cañailla

ESPÈCIE (Ca - Es, Nom cientìfic)TALLA MÍNIMA (cm)MÈTODE MESURA
Agulla - Aguja (Belone belone) 25 A (1)
Besuc blanc - Aligote (Pagellus acarne) 17 A
Besuc de la piga - Besugo (Pagellus bogaraveo) 33 A
Besucs - Besugos (Pagellus spp) (la resta de besucs no regulats pel R.1967/2006) 12 A (1)
Bis - Estornino (Scomber spp.) 18 A
Boga - Boga (Boops boops) 11 A (1)
Bruixa - Gallo (Lepidorhombus spp.) 15 A (1)
Cargol de punxes - Cañailla (Bolinus brandaris) (només calador català) 2,5 F (6)
Castanyola - Japuta (Brama brama) 16 A (1)
Cloïssa - Almeja (Venerupis spp.) 2,5 E
Corall - Coral (Corallium rubrum) (només calador català) 0,7 Base (7)
Dot - Cherna (Polyprion americanus) 45 A
Escamarlà - Cigala (Nephrops norvegicus)    
longitud cefalotòrax 2 C
longitud total 7 D
Esparral - Raspallón (Diplodus annularis) 12 A
Gamba blanca - Camarón de altura (Parapenaeus longirostris) 2 C
Garota - Erizo de mar (Arbacia lixula, Paracentrotus lividus) (només calador català) 5 Diàmetre (2)
Garota - Erizo de mar (Sphaerechinus granularis) (només calador català) 6 Diàmetre (2)
Llagosta - Langosta (Palinuridae) 9 C
Llagostí - Langostino (Panaeus Kerathurus) 10 D (1)
Llamàntol - Bogavante (Homarus gammarus)    
longitud cefalotòrax 10,5 C
longitud total 30 D
Llenguado - Lenguado común (Solea vulgaris) 20 A
Llissa - Lisa (Mugil spp.) 16 A (1)
Llobarro - Lubina (Dicentrarchus labrax) 25 A
Lluç - Merluza (Merluccius merluccius) 20 A
Mabre - Herrera (Lithognathus mormyrus) 20 A
Maire - Bacaladilla (Micromesistius poutassou) 15 A (1)
Mero - Mero (Epinephelus spp.) 45 A
Moll, roger - Salmonete (Mullus spp.) 11 A
Móllera, capellà - Capellán (Trisopterus minutus capelanus) 11 A (1)
Morruda - Sargo picudo (Diplodus puntazzo) 18 A
Orada - Dorada (Sparus aurata) 20 A
Pagell - Breca (Pagellus erythrinus) 15 A
Pagre - Pargo (Pagrus pagrus) 18 A
Peix espasa, emperador - Pez espada (Xiphias gladius) 90 B (3)
Petxina de pelegrí - Concha de peregrino (Pectem jacobeus) 10 E
Petxina de pelegri - Vieira (Pecten spp.) (la resta de Pecten no regulats pel R.1967/2006) 10 E (1)
Petxina lluent - Almejón (Callista chione) (només calador català) 6 E (12)
Pop roquer - Pulpo (Octopus vulgaris) - (4) (5)
Rap - Rape (Lophius spp.) 30 A (1)
Rossellona - Chirla (Venus spp.) 2,5 A
Salpa - Salema (Sarpa salpa) 15 A (1)
Sardina - Sardina (Sardina pilchardus) 11 A (10)
Sarg - Sargo (Diplodus sargus) 23 A
Sarg - Sargo (Diplodus spp.) (la resta de sargs no regulats pel R.1967/2006) 15 A (1)
Seitó, anxova - Boquerón (Engraulis encrasicolus) 9 A (9)
Sorell - Jurel (Trachurus spp.) 15 A
Tellerina - Coquina (Donax trunculus) (només calador català) 2,72 E (8)
Tonyina - Atún (Thunnus thynnus) 115 (un dels dos) (11)
Variada - Sargo mojarra (Diplodus vulgaris) 18 A
Verat - Caballa (Scomber spp.) 18 A

 

NORMATIVAS

NORMATIVA BASE: Reglamento (CE) No 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 2847/93 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1626/94. 

(1) Reial Decret 1615/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 560/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableixenles talles mínimes de determinades espècies pesqueres. L’article 7 de l’Ordre AAA/2808/2012, de 21 de desembre, per la que s’estableix un Pla de Gestió Integral per a la conservació dels recursos pesquers en el Mediterráni afectats per les pesqueries realitzades amb xarxes d’encerclament, xarxes d’encerclament i arts fixes i menors, per al període 2013-2017, estableix que les talles fixades per al Mediterrani en el Reial Decret 1615/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 560/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableixenles talles mínimes de determinades espècies pesqueres, seran d’aplicació únicament quan siguin més restrictives que les del Reglament (CE) 1967/2006 de Pesca al Mediterrani.

(2) Ordre AAR/436/2008, de 8 d'octubre, per la qual es regula la recollida de garotes al litoral català.

(3) Ordre APA/2521/2006, de 27 de juliol, per la que es regula la pesca amb l’art de palangre de superfície per a la captura d’espècies altament migratòries.

(4) Ordre APA/973/2002, de 23 d’abril, per la qual s’estableix un pes mínim per al pop capturat en aigües exteriors del litoral mediterrani peninsular i es prohibeix la seva pesca recreativa en les aigües exteriors del calador mediterrani d’Andalusia. Aquesta norma afecta al pop capturat des de vaixell en l'àmbit de la pesca marítima. 

(5) Ordre ARP/182/2002, de 28 de maig, per la qual es reglamenta la pesca del pop roquer amb catúfols i nanses. Afecta al pop capturat amb arts de marisqueig.

(6) Ordre AAR/76/2009, de 25 de febrer, per la qual es regula el marisqueig del cargol de punxes amb rastell de cadenes.

(7) Diàmetre mínim al punt de fractura. En l’Ordre que regula la campanya es fixa una talla mínima de 7 mm de la base.

(8) Ordre ARP/508/2003, d'11 de desembre, per la qual s'estableix la talla mínima que han de tenir les tellerines (Donax sp.) per a la seva recollida i comercialització. 

(9) Seitó: els Estats membres de la UE poden convenir la talla mínima en 110 exemplars per kg.

(10) Sardina: els Estats membres de la UE poden convenir la talla mínima en 55 exemplars per kg. 

(11) Reglament (CE) nº 643/2007 del Consell d’11 de juny de 2007, pel qual es modifica el Reglament 41/2007en relació al Pla de recuperació per a la tonyina. Aquesta talla només serà per a la tonyina capturada a l'Atlàntic est i al Mediterrani. Per a la capturada per vaixells d'esquer viu, curricà, per arrossegadors pelàgics de l'Atlàntic est i la capturada a l'Adriàtic amb finalitat de cria, la talla míima és de 8 kg o 75 cm. També hi ha una quota d’aquesta última talla per als palangrers. Cal consultar abnas de cada campanya.

(12) Ordre AAR/60/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i urgents per a la protecció i recuperació del banc natural de petxina lluent (Callista chione) localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a Blanes.